Ładowanie strony

Statut Fundacji Mozaika

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 • 1.

Fundacja Mozaika, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Agatę Rozumek i Kamilę Nems, zwanych dalej Fundatorami,  aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie za numerem repertorium 3588/2013 z dnia 07.06.2013 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.z1991r nr 46 poz.203) oraz niniejszego statutu.

 • 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3.

Siedzibą  Fundacji jest miasto Częstochowa.

 • 4.

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 • 5.

Fundacja używa pieczęci ze swoim znakiem i napisem „Fundacja Mozaika”

 • 6.
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja  może prowadzić  działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 • 7.
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa handlowego lub łączyć się  z inną fundacją o podobnym zakresie działań.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
  • PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
  • PKD 85.20.Z Szkoła podstawowa
  • PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutycna
  • PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • PKD.88.99.Z Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 3. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 
 • 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 • 9.
 1. Celem Fundacji jest:

Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 1. Świadczenie pomocy dzieciom chorym
 2. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
 3. Działalność charytatywna
 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
 5. Działalność w zakresie nauki , edukacji , oświaty i wychowania
 6. Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 7. Podejmowanie działań w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji
 8. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 9. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 10. Podejmowanie działań w zakresie  współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
 11. Promocja i organizacja wolontariatu
 12. Wspieranie techniczne , szkoleniowe , informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji
 13. Ochrona i promocja zdrowia
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 15. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 16. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 17. Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 
 • 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie , rehabilitację i edukację dzieci  i młodzieży
 2. utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 3. organizacja transportu beneficjentów fundacji
 4. zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych
 5. organizowanie  warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno – terapeutycznych dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych
 6. organizację zajęć, imprez, warsztatów, spotkań  o charakterze  integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników
 7. organizację turnusów rehabilitacyjnych
 8. działalność wydawniczą i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży , wykładów  z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów
 9. dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych,
 10. organizację wycieczek, konkursów , festiwali , zawodów , imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym
 11. organizację  i rozdział darów
 12. powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych  poprzez które realizowane są cele statutowe fundacji
 

  Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 • 11.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) z czego 1.000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 
 • 12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów z kraju i  zagranicy
 2. subwencji i dotacji d oraz innych środków publicznych ,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów  z działalności odpłatnej
 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
 7. odsetek bankowych, papierów wartościowych
 • 13.

Dochody z dotacji ,darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 • 14.

Fundacja dysponuje kontem złotówkowym i walutowym.

 • 15

Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

Rozdział IV

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

 • 16.
 1. Organami  Fundacji są:
 1. a) Rada Nadzorcza
 2. b) Zarząd Fundacji
 1. Organami Fundacji mogą być:
 • Rada Programowa
 1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Rady Programowej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 
 1. Nie można łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej, Rady Programowej, Zarządu Fundacji.
  1. a) Z wyjątkiem § 42,45,47 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów,   przy obecności co najmniej połowy członków.
  2. b) W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego  obrad.
     

RADA NADZORCZA

 • 17.
 1. Rada Nadzorcza składa się z:
 1. osób fizycznych,
 2. przedstawicieli osób prawnych
 1. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powołana przez Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 2. Rada Nadzorcza może uchwałą powołać do swego grona inne osoby  fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
 1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji ,
 2. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji
 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 osób powołanych na 12 miesięczną kadencję.
 2. Członkami Rady Nadzorczej nie są i nie mogą być osoby, które:
 1. są Członkami  Zarządu Fundacji, ani też nie pozostają z nimi w związku małżeńskim,   we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. były  skazane  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
   
 • 18.
 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez pozostałych jej członków następuje z przyczyn:
 1. złożenia rezygnacji
 2. choroby, ułomności lub utraty siły – powodujących trwałą niezdolność  do sprawowania funkcji
 3. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok
 4. nienależytego wypełniania funkcji członka ,
 1. Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji  ustaje z chwilą śmierci członka  Rady Nadzorczej.
 • 19.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 20.
 1. Rada Nadzorcza jest  organem nadzorującym i opiniującym Fundację.
 2. Do kompetencji  Rady Nadzorczej należy :
  a.  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
  b.  powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej
  c.  uchwalanie zmian Statutu Fundacji
  d.  wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji
  e.  zatwierdzanie  programów działania Fundacji
  f.   podejmowanie uchwał o połączeniu  lub likwidacji Fundacji
  g.  ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu
  h.  zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności
  i.  zatwierdzanie sprawozdania z działalności Fundacji za dany rok obrotowy
 3. W przypadku nie powołania Rady Programowej Rada Nadzorcza  przejmuje jej  obowiązki jak w § 36.
 • 21.
 1. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący Rady z własnej  inicjatywy lub na wniosek Zarządu
 2. Rada Nadzorcza  powinna  być zwołana przynajmniej  raz w roku
 • 22.

Rada Nadzorcza  podejmuje decyzje w  formie uchwał.  Do przyjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków obecnych na  posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady.     ( konsekwentnie jak w §16 ).

 • 23.

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  Rada   powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

ZARZĄD FUNDACJI

 • 24.

Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Fundatorów. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady. Zarząd  Fundacji składa się  co najmniej  z dwóch osób i jest powoływany bezterminowo.

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą :
 1. odwołania członka Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej podjętą zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady.
 2. chwilą śmierci członka Zarządu.
 3. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji.
 4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
 • 25.

Pracami Zarządu kieruje Prezes,  którego Zarząd wybiera spośród swych członków

 • 26.
 1. Zarząd
 1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
 3. sporządza sprawozdania  z działalności Fundacji
 4. sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji , odpowiada za  realizację jej celów  statutowych  oraz  wyniki  działalności  finansowo – gospodarczej,
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie , połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. powołuje zakłady lub inne jednostki organizacyjne fundacji
 11. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
 12. członkowie zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych zakładach fundacji
 13. przyznaje wyróżnienia, nagrody, odznaki honorowe osobom zasłużonym dla Fundacji
 • 27.
 1. Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 2. Do reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracji publicznej upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 
 • 28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności  uchwał wymagana jest co najmniej obecność połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

 • 29.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz  na kwartał

 • 30.
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją, zakładem lub jednostka organizacyjną fundacji w stosunku pracy.
 2. Członkowie Zarządu mogą pobierać za  pracę w Zarządzie , zakładzie lub jednostce organizacyjnej fundacji  wynagrodzenie.
 3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza.
 4. Członkami  Zarządu fundacji   nie mogą być osoby , które  były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne,  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
 • 31.

Dla efektywniejszego pozyskiwania środków na działalność Fundacji  Zarząd może zatrudnić Fundraisera (-ów)

 • 32.

Do kompetencji i obowiązków Fundraisera należy:
1. prowadzenie kampanii gromadzenia funduszy,
2. w porozumieniu z Zarządem  organizowanie spotkań z potencjalnymi sponsorami, omawianie  działalności i potrzeb Fundacji

 • 33.

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji oraz Fundraiserów określa Zarząd.

RADA PROGRAMOWA

 • 34.
 1. Rada Programowa składa się z:
  a)   osób fizycznych
  b)   przedstawicieli osób prawnych

Członkowie Rady Programowej  są powoływani uchwałą przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady. (konsekwentnie jak w §16 ).

 
 1. Członkiem Rady Programowej mogą być osoby , które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na  rzecz Fundacji lub wspierają ją merytorycznie.
 2. W skład Rady wchodzi  dowolna ilość członków.
 • 35.
 1. Członkowie Rady Programowej nie są i nie mogą być członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą :
  1. odwołania członka Rady uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady;
  2. chwilą śmierci członka Rady
  3. złożenia przez członka Rady rezygnacji z pełnienia funkcji.
 • 36.
 1. Rada Programowa jest organem doradczym który: a) sprawuje  nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, b) występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, c) opiniuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji d) wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • 37.
 1. Rada Programowa wybiera Przewodniczącego Rady
 2. Rada Programowa obraduje co najmniej  raz w roku na wniosek Przewodniczącego Rady, Rady Nadzorczej lub   Zarządu
 • 38.

W przypadku nie powołania Rady Programowej  zakres obowiązków  przejmuje Rada Nadzorcza.

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • 39.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w następującej klasyfikacji działalności gospodarczej PKD:
  PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna
PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
PKD 84.12.Z – Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych  
 1. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 39 przeznaczone będą w całości na realizację celów statutowych Fundacji.
 
 • 40.

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na terenie całego kraju, a jej przedmiotem może być :

 1. świadczenie usług medycznych i rehabilitacyjnych dla osób fizycznych i prawnych nie podlegających działalności statutowej Fundacji
 2. prowadzenie działalności rozrywkowej , prowadzenie hoteli , domów wczasowych , noclegowni , pensjonatów, punktów gastronomicznych
 3. prowadzenie  wyżej wymienionej działalności z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, której zakres nie jest ograniczony przepisami prawa
 • 41.

Organizacja działalności gospodarczej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych,
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi
 4. Decyzję o ustanowieniu Zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji
 5. Decyzję o likwidacji  zakładu podejmuje Zarząd Fundacji , który powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad ich działalnością
 6. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu , upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem  zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego  obciążenia ponad kwotę 1000zł, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków  kierownika  zakładu określa  regulamin organizacyjny zakładu , uchwalony przez  Zarząd Fundacji.
 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 • 42.
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 1. Zmiany statutu na zasadach wskazanych powyżej, nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmiany celu określonego w akcie założycielskim dokonywać może wyłącznie Fundator.
 3. Fundacja w toku swej działalności może określać dodatkowe cele i sposoby ich realizacji, nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.
   

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe.

 • 43.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 • 44.

Połączenie nie jest możliwe,  jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

 • 45.

Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd.

 • 46.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 • 47.
 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.
 2. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Fundator nie postanowi inaczej.
 3. Zakres praw i obowiązków likwidatorów odpowiada kompetencjom Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że podejmowane przez nich czynności muszą zmierzać do zakończenia bytu Fundacji. Podstawowym obowiązkiem likwidatorów jest spieniężenie wszelkich aktywów Fundacji, ściągnięcie wierzytelności oraz wypełnienie jej zobowiązań.
 • 48.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, na rzecz : wybranych uchwałą rady Nadzorczej  Ośrodków Rehabilitacyjnych dla dzieci , szkół lub  przedszkoli integracyjnych, Domów Dziecka , Szpitali

 • 49.

Sprawozdanie z  działalności Fundacji za zakończony  rok obrotowy  sporządza  się do 31 marca następnego roku.  Zatwierdzenie  i przesyłanie sprawozdania  do odpowiednich organów  nadzoru i kontrolnych  następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • 50.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy – XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mozaikaf/public_html/wp-includes/functions.php on line 3786